Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtnemer: Therapie- en coachpraktijk Wim de Jager die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
  • opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
  • diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
  • coach: degene(n) die namens coachpraktijk Wim de Jager de coachee begeleidt(-en);
  • coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Gelijkwaardige werkrelatie
1. Een begeleidingsovereenkomst wordt aangegaan tussen partijen.
2. Er is te allen tijde sprake van een wederzijdse werkrelatie op basis van gelijkwaardigheid.

Artikel 4. Offertes
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • de schriftelijk bevestiging en/of ondertekening van de (mondelinge) opdracht of het (mondelinge) aanbod is ontvangen door opdrachtnemer;
  • de getekende offerte is ontvangen door opdrachtnemer. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

2 Een mondeling gemaakte afspraak zal door opdrachtnemer schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. De coach biedt de volgende kwaliteiten: a. deskundige begeleiding en ondersteuning; b. te allen tijde een vertrouwelijke behandeling; c. doelgerichtheid.
5. De coach verwacht van de coachee het dragen van de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en consequenties daarvan; de coachee is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkelingsproces en uiteindelijk voor het bereiken van zijn of haar doelen.
6. De coachee committeert zich eraan de sessies voor te bereiden door onder andere de gegeven huiswerkopdrachten uit te voeren om zo meer uit te coaching te halen.
7. Hetgeen bij artikel 5.5 wordt bepaald, geldt zowel tijdens de tijd die de coach en coachee gezamenlijk doorbrengen, als daarbuiten. Daaruit vloeit voort dat de eigen verantwoordelijkheid dus ook geldt voor het resultaat van de coaching en het beklijven daarvan.
8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;
9. De coachgesprekken worden in onderling overleg gepland.
10. Een coachgesprek duurt circa 60 minuten. Dit kan per gesprek afwijken afhankelijk van de behoefte op dat moment. Deze marge is meegenomen in de tarieven. De tarieven per gesprek zijn inclusief voorbereiding (15 min), verslaglegging (25 min), administratie­ en mailcontact rond een coachsessie (20 min), in totaal per uur coachtijd dus zo’n 2 uur.

Artikel 6. Evaluaties
1. Partijen kunnen (mondelinge) (tussen)evaluaties initiëren tijdens het coachtraject.
2. De resultaten van deze (tussen)evaluatie(s) zullen worden gebruikt om zo nodig de vorm en inhoud van het coachtraject bij te sturen.
3. Er vindt een schriftelijke eindevaluatie plaats na afloop van het coachtraject.

Artikel 7. Contractsduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid, privacy en geheimhouding
1. De gesprekken tussen coachee en coach vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid. De coach is aangesloten bij NOBCO/EMCC. Derhalve is de Internationale Ethische Code voor Beroepscoaches van toepassing.
2. Onder geen enkele omstandigheid, behalve als de coach er op grond van de wet toe gehouden is, zal er door de coach enige informatie betreffende de inhoud van een coachgesprek aan derden openbaar worden gemaakt.
3. De coachee heeft de vrijheid de inhoud van een coachgesprek met wie dan ook te delen voor zover de belangen van de coach niet in het geding zijn.
4. Het is de coach toegestaan een beveiligd coachlogboek bij te houden met relevante gegevens voor het traject, zoals aanpak en voortgang, hoofdlijnen van inzichten en afspraken. De trajectrelevante gegevens worden qua inhoud van de gesprekken na 7 jaar gewist. De trajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken worden na 10 jaar gewist. De persoonsgegevens als NAW en contact­gegevens blijven in de administratie behouden.
5. Onder anonimiseren van de gegevens van de coachee is het de coach wel toegestaan om het coachproces te bespreken in een professionaliseringstraject van de coach, waaronder intervisie.
6. Op alle communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen is vertrouwelijkheid van toepassing.
7. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de coach en de coachee degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen dienen ervan op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd. Voor het verbreken van de vertrouwelijkheid door genoemde derden is de (organisatie), noch de coach verantwoordelijk te stellen.
8. De coach houdt zich aan de plichten die de privacywetgeving, zoals de AVG, daartoe stelt, voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Dat omvat ook het zo snel mogelijk informeren van de coachee over ieder beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of mogelijk toegankelijk zijn geworden voor onbevoegden.
9. De coachee stemt door het accepteren van de offerte in met het verwerken van diens gegevens zoals hierboven beschreven.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Betaling
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 12. Incassokosten
In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

  1. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
  2. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering korter dan een week voor de start het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 15. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.